Medlemstilbud

Vi vil pga. de høye portoutgiftene og fordi vi jo ikke vet hva de forskjellige medlemmer har og ønsker seg av litteratur be om at de som vil ha noe ber om det.

Send oss en e-post, så vedlegger vi noe av det du ønsker deg med neste masseutsendelse av Bobla.

Vi har følgende på lager:

- Medlemsbuttons (sølv).

- Donaldisten nr. 26, 27, 28.

- Jon Gisle "Donaldismen" (2. utg.) med Urdonaldistdiplom.

- "Duckmobiles" hefte i fullfarver.

- "Disney i Norge"-boken.

- "Donald Duck & Co 50 år i Norge" pamfletten.

- Nyt medlemsdiplom (om du har mistet/ ødelagt det gamle).

- Pakke med 3 nye Mikke og Donaldkryss.

- Pakke med 3 utenlandske Disneyblader.

- Pakke med 3 norske Donald fra 1960-, 1970-, 1980-, 1990- eller 2000-tallet.

Referat fra årsmøte 2021 for Donaldistene lørdag 6 mars kl. 17.00 i Tegneseriemuseet.

1. Årsberetningen. Enstemmig godkjent.

2. Årsregnskapet. Enstemmig godkjent.

3. Vedtektsendringer Forslag på nye vedtekter.

§ 1. Foreningens navn er Donaldistene.

§2. Foreningens formål er å fremme lesning av tegneserien Donald Duck & Co gjennom arbeide med Disney-utstillingene i Tegneseriemuseet samt spredning av informasjon om Disney-universet via foreningens blad «Donaldisten»..

§ 3. Organisasjonsform. Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende.

§ 4. Medlemmer. Medlemskap kan enhver person eller juridisk enhet tegne som interesserer seg for Disneys utgivelser i Norge. Vulgærdonaldistisk fremferd kan føre til eksklusjon på årsmøtet. ("Måtte du evig råtne i et mørkt hull- statutten".)

§ 5. Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet. Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet.

§ 6. Årsmøte. Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, personlig eller via fullmakt, og alle medlemmer har én stemme. Ordstyrer velges av årsmøtet. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring på foreningens hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest tre uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten.

§ 7. Årsmøtets oppgaver

a) Velge ordstyrer og referent.

b) Velge tellekorps (to personer) om dette kreves av noen tilstedeværende.

c) Kontroll av de tilstedeværendes stemmerett og fullmakter og tilsvarende kontroll av de innkomne poststemmene/ e-poststemmene.

d) Godkjennelse av innkallelsen til landsmøtet.

e) Styrets årsberetning.

f) Fjorårets regnskap.

g) Valg av ANDfører (leder)

h) Valg av ANDredonaldist (kasserer).

i) Valg av inntil 3 styremedlemmer.

j) Fastsettelse av kommende års kontingent.

k) Innkomne forslag.

ll Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte.

§ 8. Ekstraordinære årsmøter. Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkallelse skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14. dagers varsel. Et ekstraordinært årsmøte kan kun behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallelsen.

§ 9. Styret. Foreningens styre på minst tre, høyst fem medlemmer er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret holder møter når ANDfører eller et flertall av styremedlemmene ber om det. Styret skal iverksette årsmøtebestemmelser, oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instrukser for disse. Styret skal administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser samt representere foreningen utad. Styret er selvsupplerende.

§ 10. Signaturrett. ANDfører og ANDredonaldist har har signaturrett hver for seg.

§11. Vedtektsendringer. Endring av disse vedtektene kan kun gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Forslaget må stå på sakslisten og det kreves 2/3 av de avgitte stemmene for å få endringen gjennomført.

§ 12. Oppløsning. Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøter og krever 3/4 flertall. Foreningens aktiva skal efter oppløsningen og gjeldsavleggelsen tilfalle det formålet foreningen arbeider for å fremme, ved at aktiva blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøtet selv bestemmer. Ingen medlemmer har krav på noen av foreningens midler eller andel av disse.

Vedtektene enstemmig vedtatt.

4. Valg (iht. nye vedtekter) ANDfører (leder). Forslag på Jan Petter Krogh. Enstemmig valgt. ANDredonaldist (kasserer). Forslag på Hanne Chr. Dunker. Enstemmig valgt. Styremedlem. Forslag på Tor Ødemark. Enstemmig valgt.

Donaldistenes Årsberetning for 2020

På det 52. ordinære årsmøtet i foreningen Donaldistene lørdag 7. mars 2020 ble årsberetningen og årsregnskapet for 2019 vedtatt. Kontingenten på 300,- kr ble beholdt. Jan P. Krogh ble gjenvalgt til ANDfører for to nye år. Styrets arbeidsplan: Å holde de tre Andebyrommene i Tegneseriemuseet i Norge i orden. Å sende ut en pakke med donaldistisk litteratur til alle medlemmer. Å prøve å få utgitt et nummer av Donaldisten. Forslag: Styret ønsket endrede vedtekter: § 4, 5. punktum: «Det velges en ANDfører for to år ad gangen det ene året og en ANDredonaldist samt en Donaldisten-redaktør, begge for to år ad gangen, det andre året. Styret kan suppleres med inntil tre vararepresentanter.» § 5. «Styret har sammen ansvaret for å lage og sende ut diplomer, buttons, fanziner og tegneserier til betalende medlemmer.» § 7. (Ny) «Oppløsning kan kun bestemmes av årsmøtet. Ved oppløsning tilfaller alle verdier Norsk Tegneserieforum.» Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Aktiviteter. Vi har bistått med å holde museet åpent og holdt orden på Onkel Skrues ytre og indre kontor samt Petter Smarts verksted. Det er avholdt ett styremøte i perioden. Det er ytet praktisk og økonomisk støtte til driften av Disneyutstillingene i Tegneseriemuseet i Norge. Det er samlet inn noe stoff til et nytt nummer av Donaldisten. Prosjektet med et informasjonskontor og galleri i Pilestredet i Oslo ble rammet både av pandemien, økonomiske problemer hos husverten og det faktum at kjellerlokalene, til tross for stor innsats fra entreprenør, forble svært fuktige og ubrukelige for oss. Prosjektet ble avsluttet i september.

Materiell. Vi har lagre av utenlandske Disneytegneserier og bøker (Donaldismen og Disney i Norge) samt de tre siste nummer av Donaldisten, diplomer, buttons og vervekort.

Medlemstall og økonomi. 26 betalende medlemmer. Økonomien er tilfredsstillende.

PR Vi har egen hjemmeside samt at det vises til denne fra Tegneseriemuseets side, Google og kommunens Frivillighetssentral-sider. Vi ble også reklamert for via en annonse som viser til oss som en del av Hadelandsgården i Lesebo AS` annonsekampanje i 3 måneder på siste side i Klassekampen samt på FINN, pluss annonser i Aftenposten og Budstikka. Vi er organisasjonsmedlem i Norsk Tegneserieforum. Alle våre medlemmer nyter derved godt av minst to nummer av Bobla, Norges eneste tegneseriefagblad, årlig, 10% rabatt hos Outland-butikkene og Tronsmo bokhandel på nye tegneserier, 10% rabatt hos Christ Engebretsen & Søn AS / www.tegne.no samt Malepaletten AS på tegneutstyr, en ny tegneseriebok gratis tilsendt hvert år og rett til å delta i SPROING-juryen. Vi er også medlem i Leseland www.leseland.no , Riksmuseet www.riksmuseet.no og Informasjonskontoret i Norge (IKIN) www.informasjonskontoret.no og samarbeider med disse organisasjonene om markedsføringen av foreningen. Hanne Chr. Dunker og Jan P. Krogh sitter i alle tre foreningsstyrene.

Brandbu, den 31. desember 2020

Donaldistenes Årsberetning for 2019

På det 51. ordinære årsmøtet i foreningen Donaldistene lørdag 9. mars 2019 ble årsberetningen og årsregnskapet for 2018 vedtatt. Kontingenten på 300,- kr ble beholdt. Hanne Chr. Dunker ble gjenvalgt til ANDredonaldist for to nye år. Styrets arbeidsplan: Å holde de tre Andebyrommene i Tegneseriemuseet i Norge i orden. Å sende ut en pakke med donaldistisk litteratur til alle medlemmer. Å prøve å få utgitt et nummer av Donaldisten.

Aktiviteter. Vi har bistått med å holde museet åpent og holdt orden på Onkel Skrues ytre og indre kontor samt Petter Smarts verksted. Det er avholdt fire styremøter i perioden. Foreningens kanselli er flyttet til Pilestredet 61 ved Bislett i Oslo der vi inngår i Riksmuseets satsning. Når galleriet i kjelleren åpner sommeren 2020 vil vi få god profilering. Det er ytet praktisk og økonomisk støtte til driften av Disneyutstillingene i Tegneseriemuseet i Norge samt til arbeidet med Pilestredet. Det er samlet inn noe stoff til et nytt nummer av Donaldisten, men vi trenger en redaktør. Styret bør utvides. Styret foreslår derfor endrede vedtekter: § 4, 5. punktum: «Det velges en ANDfører for to år ad gangen det ene året og en ANDredonaldist samt en Donaldisten-redaktør, begge for to år ad gangen, det andre året. Styret kan suppleres med inntil tre vararepresentanter.» § 5. «Styret har sammen ansvaret for å lage og sende ut diplomer, buttons, fanziner og tegneserier til betalende medlemmer.» § 7. (Ny) «Oppløsning kan kun bestemmes av årsmøtet. Ved oppløsning tilfaller alle verdier Norsk Tegneserieforum.»

Internett. Vi har fått oss vår egen hjemmeside.

Materiell. Vi har lagre av utenlandske Disneytegneserier og bøker (Donaldismen og Disney i Norge) samt de tre siste nummer av Donaldisten, diplomer, buttons og vervekort.

Medlemstall og økonomi. 18 betalende medlemmer. Økonomien er OK.

PR Donaldistene er organisasjonsmedlem i Norsk Tegneserieforum. Alle våre medlemmer nyter derved godt av minst to nummer av Bobla, Norges eneste tegneseriefagblad, årlig, 10% rabatt hos Outland-butikkene og Tronsmo bokhandel på nye tegneserier, 10% rabatt hos Christ Engebretsen & Søn AS / www.tegne.no samt Malepaletten AS på tegneutstyr, en ny tegneseriebok gratis tilsendt hvert år og rett til å delta i SPROING-juryen. Vi er også medlem i Leseland, Riksmuseet og Informasjonskontoret i Norge. Vi samarbeider med disse organisasjonene om markedsføring av foreningen i Pilestredet 61 i Oslo.

Brandbu, den 31. desember 2019